Informacja o przetwarzaniu dla kandydatów

Metertest sp. z o.o. przykłada dużą wagę do rozwoju technologii, ochrony prywatności i zachowania w poufności danych osobowych zarówno pracowników jak i kandydatów. Cenimy sobie Twój czas i Twoje dane, dlatego ich przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z prawem – ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR*).

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie (kandydatów) jest Metertest sp. z o.o., ul. Licznikowa 13, 58-100 Świdnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS: 0000239292).

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli masz pytanie dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Metertest sp. z o.o., przysługujących uprawnień lub pragnąłbyś pozyskać kopie swoich danych osobowych albo skorzystać z innych praw Tobie przysługujących (o których poniżej), jesteśmy dla Ciebie dostępni:

 • Pod nr telefonu: +48 74 856 63 92
 • Pod adresem e-mail: office@metertest.pl

Metertest sp. z o.o. nie powołał Inspektora ochrony danych, lecz korzysta z pomocy ekspertów, którzy będą przykładać najwyższą wagę do ochrony Twojej prywatności.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko w Metertest sp. z o.o.

Katalog danych, których możemy żądać od kandydata do pracy jest ściśle określona w art. 221 §1 i §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i obejmuje podanie:

 • imienia (imion), nazwiska;
 • daty urodzenia;
 • danych kontaktowych wskazanych przez Państwa (dowolnie wybrane)
 • wykształcenia;
 • kwalifikacji zawodowych;
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Wymagamy podania powyższych danych osobowych, jeżeli chcesz być brany pod uwagę przy rekrutacji. Brak ich podania spowoduje, że nie będziesz mógł ubiegać się o zatrudnienie. Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b GDPR.

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą inne dane niż określone powyżej (art. 221 §1 i §2 Kodeksu pracy) podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR. Zgodę można odwołać w dowolnym czasie.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli zostaniesz wyłoniony do zatrudnienia, Twoje dane zostaną dołączone są do Twoich akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, które rozpatrywane będą w toku rekrutacji, zostaną po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionej osoby protokolarnie zniszczone a dokumenty elektroniczne trwale usunięte.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Metertest sp. z o.o., tj. partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisu internetowego), operatorom pocztowym i kurierskim dostarczającym korespondencję od pracodawcy.

Oprócz tego Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

JAKIE UPRAWNIENIA POSIADASZ W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Ubiegając się o zatrudnienie masz prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania ich sprostowania (poprawienia),
 • ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 GDPR,
 • przenoszenia danych.

W stosunku do danych, które przetwarzane będą na podstawie zgody posiadasz również prawo do:

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • żądania usunięcia danych osobowych.

Nie przysługuje CI natomiast prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, gdyż przetwarzanie nie jest oparte na art. 6 lit. e) lub f) GDPR.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PUODO

Jeśli uważasz, że Metertest sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, skontaktuj się z nami. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, właściwym w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje adresowe: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Nie przekazujemy Twoich danych do organizacji międzynarodowych ani państw spoza EOG.

CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?

Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym Metertest sp. z o.o.

Kontakt